ALgemene Voorwaarden Verkeersschool GoPro

Artikel 1 ‒ Verplichting rijschool

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:
1.1 De cursist krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). De instructeur moet in het bezit zijn van een geldig ‘instructeurcertificaat’;
1.2 Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat u de examenkosten betaald heeft.
1.3 De cursist legt het rijexamen in beginsel af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter gebeuren dat de cursist het examen aflegt in een vervangende lesauto.
1.4 De rijles moet volledig worden benut voor de cursist.
1.5 De rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de cursist aansprakelijk kan worden gesteld een bedrijfsverzekering afgesloten.
1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, een ongeval, weer- of verkeersomstandigheden of andere omstandigheden die niet aan de instructeur kunnen worden toegerekend, wordt de cursist hiervan tijdig op de hoogte gesteld en er wordt een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet. De cursist kan in zo’n geval geen aanspraak maken op enige restitutie of schadevergoeding.

Artikel 2 ‒ Verplichtingen cursist

De cursist dient zich te houden aan de volgende afspraken.
2.1 Om lessen te volgen dient de cursist minimaal de leeftijd van 16 jaar en zes maanden te hebben bereikt. De cursist dient tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
2.2 De cursist zorgt ervoor op tijd op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de cursist te laat, dan wacht de instructeur 10 minuten op de afgesproken plaats. Indien de cursist na die 10 minuten niet gearriveerd is heeft de rij-instructeur het recht om de les te annuleren, waarbij de rijschool het recht behoudt om de volledige les in rekening te brengen.
2.3 Indien de cursist een rijles wenst te annuleren, dient dit minimaal 48 uur van te voren schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Indien de rijles op een later tijdstip wordt geannuleerd, heeft de rijschool het recht om de volledige les in rekening te brengen. Ook heeft de rijschool het recht om een proefles in rekening te brengen, wanneer er geen vervolglessen afgenomen worden.
2.4 De cursist dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
2.5 Bij een tussentijdse toets en bij het rij-examen dient de cursist een geldig identiteitsbewijs te kunnen tonen.
2.6 De cursist is zelf verantwoordelijk voor het meenemen van de benodigde documenten tijdens de tussentijdse toets of het praktijkexamen. Deze documenten staan vermeld op de oproepkaart van het CBR die de cursist per email toegezonden krijgt na het aanvragen van een tussentijdse toets of praktijkexamen.
2.7 De cursist verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijn, alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.
2.8 Indien de cursist iets verzwijgt uit het geen in 2.7 vermeld staat, dan heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
2.9 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.7 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de cursist.

Artikel 3 ‒ Betaling

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:
3.1 De rijlessen kunnen contant of per bankoverschrijving betaald worden. Bij contante betaling dient de rijles uiterlijk aan het einde van iedere les betaald te worden. Bij een bankoverschrijving ontvangt de leerling achteraf een factuur die binnen 10 werkdagen na factuurdatum betaald dient te worden.
3.2 Bij afname van een pakket ontvangt de cursist vooraf een factuur die per bankoverschrijving of contant vóór aanvang van de eerste rijles betaald dient te worden.
3.3 Ingeval de cursist niet tijdig betaalt, hanteert de rijschool de volgende procedure:
a. de cursist ontvangt een schriftelijke betaalherinnering. Blijft betaling na ontvangt van de betaalherinnering uit, ontvangt de cursist een aanmaning waarop de betaalachterstand staat vermeld.
b. De rijschool heeft het recht het totaal verschuldigde bedrag te verhogen met een bedrag van €15,- aan administratiekosten. Bovendien is de rijschool gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag nadat 7 dagen zijn verstreken na de betaaldatum van de factuur is verstreken. 3.4 Indien betaling ook na verzending van een aanmaning uitblijft, kan de rijschool een incassobureau inschakelen. De extra kosten die hierbij worden gemaakt zullen aan de cursist worden doorbelast, voor zover toegestaan binnen de grenzen van de wet.
3.5 De rijschool is gerechtigd tijdens de duur van een lespakket zijn lesprijs te verhogen. De cursist heeft in dat geval het recht om het lespakket binnen 5 dagen op te zeggen.
3.6 Indien de cursist een overeenkomst in de vorm van een pakket is aangegaan en het totaalbedrag is voldaan en de cursist besluit niet alle lessen uit het pakket af te nemen, vindt er GEEN restitutie plaats. Bij slagen binnen het aantal lessen van het pakket zullen de overige lestegoeden terugbetaald worden aan de cursist. Indien een cursist een pakket heeft gekocht met een ingesloten praktijkexamen en/of deeltoets 3 (TTT) en de cursist neemt niet deel aan het door de rijschool aangeboden examen en/of deeltoets 3 (TTT), zal geen restitutie van examengeld plaatsvinden. Wanneer er een pakket afgenomen is en er na de laatste les, binnen 1 jaar geen (vervolg)afspraken worden gemaakt, komen de les tegoeden te vervallen.

Artikel 4 ‒ Rij(her)examen

Rij(her)examen:
4.1 Als de cursist niet (of te laat) op het examen verschijnt, dient de cursist zelf de kosten te dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.
4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de cursist het nieuwe examen niet zelf te betalen.

Artikel 5 ‒ Beëindigen van de lespakketten

Beëindigen van de lespakketten:
5.1 De rijschool heeft het recht om alle vormen van lespakketten en overeenkomsten te ontbinden indien:
a. (de rijschool sterk het vermoeden heeft dat) de cursist opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.7)
b. (de rijschool sterk het vermoeden heeft dat) de cursist opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de opleiding.
c. de cursist niet op komt dagen voor een les en zich niet binnen 14 dagen meldt voor het maken van een vervolgafspraak.
5.2 Indien een lespakket of overeenkomst word beëindigd als gevolg van artikel 5.1 onder a,b of c zal geen restitutie van lesgelden plaatsvinden.
5.3. Het voorgaande laat onverlet het recht van de rijschool de overeenkomst te beëindigen of ontbinden op (andere) wettelijke gronden.

Artikel 6- Aanvullende afspraken

Aanvullende afspraken:
6.1 Het staat partijen vrij aanvullende of afwijkende afspraken te maken. Deze afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
6.2 Deze algemene voorwaarden zijn op al onze lespakketten en overeenkomsten van toepassing.
6.3 Een GRATIS proefles is enkel aan te vragen, indien men geen rijbewijs heeft.

Artikel 7 ‒ Vrijwaring

7.1 Indien de cursist tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt, dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschool kan de cursist , behoudens opzet of schuld, in beginsel niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade. De rijschool draagt daarvoor zelf het risico.
b. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol of andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
c. Het is ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan worden beïnvloed. Neem altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen gebruikt.
7.2 De cursist mag niet rijden als hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de cursist dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De cursist mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Als de cursist dit niet vermeld heeft en tóch rijlessen neemt, dan kan de cursist aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en of schade veroorzaakt aan derden.

Artikel 8 ‒ Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Leren rijden als een Pro? Start nu met je rijbewijs